Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła.

Jan Paweł II

W roku 1993 odbyła się wizyta biskupów polskich u Ojca Świętego Jana Pawła II „ad limina apostolorum” i wtedy papież zwrócił uwagę na problem nowej ewangelizacji, przypomniał o działającej przed wojną Akcji Katolickiej, stwierdził, że jej reaktywowanie w Polsce jest potrzebne. Konferencja Episkopatu Polski obradująca w dniach 1 – 2 maja 1995 roku powołała Akcję Katolicką w Polsce.

Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej została powołana dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika 25 grudnia 1995 roku. Wtedy też Metropolita Przemyski mianował ks. Józefa Niżnika Asystentem Diecezjalnym, który w jego imieniu ma czuwać nad tym, aby organizacja ta miała charakter katolicki.

Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest Uroczystość Chrystusa Króla, a patronem Akcji Katolickiej w naszej diecezji jest Św. Andrzej Bobola.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii Łańcut p.w. Chrystusa Króla został powołany przez Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika 6 grudnia 1997 roku. Pierwszym Prezesem POAK był Pan Jacek Bartman , który tę funkcję pełnił do listopada 2002 roku. Od listopada 2002 roku do chwili obecnej Prezesem Oddziału jest Jan Szylar. Obecnie stan osobowy POAK w naszej parafii to 24 osoby(stan na dzień 1.12.2021) Asystentem Kościelnym POAK od początku powstania AK w parafii był Ks. Proboszcz Mieczysław Sondej, który pełnił tą funkcje do chwili przejścia na emeryturę, tj. do dnia 22.08.2021 roku. Obecnie, od dnia 29.08.2021 funkcję Asystenta POAK pełni Ksiądz Proboszcz Robert Grela.

Czym jest Akcja Katolicka?

W statucie czytamy: „Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracuję z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła”. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. W naszych czasach wagę tej współpracy, będącej wyrazem nie tylko przynależności do Kościoła, ale bycia Kościołem podkreślił II Sobór Watykański i Magisterium Posoborowe. Także Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Podejmując wezwanie Ojca Świętego Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi (KK, n. 33). Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem w którym katolicy świeccy mogą realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania”.

Akcja Katolicka w Polsce jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną. Akcję Katolicką w diecezji eryguje biskup diecezjalny. Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej są: Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej, Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Cel ten realizuje przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.

Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego, który w uzasadnionych przypadkach może być skrócony. Wymóg tego stażu nie dotyczy osób, które bezpośrednio przed złożeniem deklaracji były członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przynajmniej przez okres jednego roku.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na początku roku przyjmuje program  pracy.  Rozważania formacyjne są zgodne z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce i są prowadzone w oparciu o tematy zalecane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, a także wybierane przez Zarząd POAK wspólnie z Księdzem Asystentem.

Spotkania formacyjne Akcji Katolickiej w naszej parafii odbywają się w pierwszą środę każdego miesiąca. Spotkania poprzedzone są Mszą Św. z oprawą liturgiczną przygotowaną przez członków Akcji Katolickiej. Spotkania formacyjne przebiegają  według ustalonego programu:

  • modlitwa,
  • rozważanie fragmentu Pisma Świętego,
  • omawianie tematów z materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej z danego roku,
  • informacja Prezesa POAK i ustalenie działań na dany miesiąc
  • informacja Asystenta POAK o sprawach dotyczących parafii i potrzeby zaangażowania się członków POAK,
  • modlitwa na zakończenie

CODZIENNA MODLITWA CZŁONKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.
Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostołowania.
Dziękuję Ci, Boże za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiek
owi w łączności z moim biskupem i proboszczem.
Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku, sektor kultury i życia publicznego. Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego. Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Święta Maryjo Królowo Apostołów – módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami
Bł. Piotrze Jerzy Frassati – módl się za nami