Służba Liturgiczna

Służba Liturgiczna

“Ministrare” z łaciny znaczy służyć. Ministrant jest więc osobą, która ma pomagać kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę w bliskości ołtarza służy samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas Mszy świętej.

Do wspólnoty ministrantów przy Parafii pw. Chrystusa Króla mogą należeć chłopcy, którzy przystąpili już do I Komunii świętej. Kandydaci przez pół roku przygotowują się do podjęcia swoich nowych obowiązków, a następnie przyjmowani są do grona ministrantów podczas uroczystej Mszy świętej.

Podczas trwania roku szkolnego ministranci i kandydaci spotykają się na cotygodniowych zbiórkach, by uczyć się o liturgii, sakramentach i zasadach życia chrześcijańskiego. Poza uroczystościami roku liturgicznego ważne miejsce zajmują różne formy wypoczynku, jak wycieczki i wspólne ogniska. Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia tej, jakże zaszczytnej służby samemu Jezusowi.

Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii.

JAN PAWEŁ II

Lektor ma swoje stałe miejsce w liturgii jako ten, który czyta Słowo Boże zgromadzonej wspólnocie wiernych. Posługa ta, znana już w czasach Starego Testamentu, znalazła swe ważne miejsce we wspólnotach chrześcijańskich, począwszy od starożytności. Od lektora, poza umiejętnością właściwego czytania tekstów natchnionych wymagano wiary i wysokiego poziomu moralnego. W tym duchu wypowiadają się także obecne przepisy liturgiczne, określające zadania i obowiązki pełniącego to zaszczytne zadanie.

Lektorzy również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują ją z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom ludu Bożego

SOBÓR WATYKAŃSKI II

Do wspólnoty lektorów, istniejącej przy parafii pw. Chrystusa Króla w Łańcucie, mogą należeć chłopcy uczęszczający do drugiej klasy gimnazjum i starsi. Kandydaci, po odpowiednim przygotowaniu, przyjmowani są do grupy podczas uroczystej Mszy świętej. W każdy piątek po wieczornej liturgii lektorzy gromadzą się, by pod opieką Księdza Proboszcza poznawać tajniki poprawnego czytania i rozumienia Pisma Świętego oraz formować się ku coraz bardziej dojrzałemu życiu chrześcijańskiemu.

Wszystkich, którzy chcieliby służyć Chrystusowi i ludowi Bożemu pełniąc posługę lektora zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.