Diakonia Biblijno-Modlitewna

Diakonia Biblijno-Modlitewna

Składamy uwielbienie i dziękczynienie Bogu Najwyższemu za to, że w swojej łaskawości i dobroci, w roku 100-go jubileuszu objawień fatimskich, powołał do istnienia naszą wspólnotę, zapraszając nas w ten sposób do aktywnego uczestnictwa w głoszeniu i wypełnianiu orędzia fatimskiego.

Zawiązanie wspólnoty było wynikiem Opatrznościowego działania Bożego. Dzieło to było stopniowo rozpoznawane w sercach kilku osób, w  których obudziło się pragnienie wspólnotowego adorowania Najświętszego Sakramentu, oddania się pod opiekę Maryi oraz formacji i posługiwania na terenie swojej parafii. Głównym impulsem do wypełnienia tych pragnień stało się zarządzenie metropolity przemyskiego, Księdza Arcybiskupa Adama Szala z 28 listopada 2016 roku dotyczące całodziennych adoracji Najświętszego Sakramentu w kolejnych parafiach archidiecezji. Intencją tego przedsięwzięcia była „usilna prośba i modlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz modlitwa za powołanych”. Dla naszej parafii wyznaczona została data 5 sierpnia 2017r. Świadomość zbliżania się tego ważnego dnia zmobilizowała nas do udania się do naszego Księdza Proboszcza Mieczysława Sondeja i przedstawienia mu chęci aktywnego włączenia się w modlitewne przeżycie tego dnia. Propozycja ta, ku naszej radości, spotkała się z życzliwą akceptacją gospodarza parafii.

Modlitwa przed Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie przedłuża zjednoczenie z Nim, które wierni osiągnęli w Komunii świętej, i odnawia przymierze, pobudzające ich do zachowywania w życiu i obyczajach tego, co przez wiarę i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii.

(Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą, nr 58).

W sobotę 5 sierpnia o godzinie 15:00 zebraliśmy się przed naszym Panem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, uwielbiając Go i dziękując za powołania i posługę kapłanów, osób zakonnych, świeckich osób konsekrowanych oraz wolontariuszy misyjnych. Prosiliśmy o nowe powołania do tej szczególnej służby w Kościele Chrystusowym, o to by nigdy nie zabrakło szafarzy sakramentów świętych, a Pan umacniał posługujących swoją łaską. Powołanych zawierzyliśmy Maryi – Matce Kościoła. Za Jej wstawiennictwem prosiliśmy o potrzebne im dary Ducha Świętego. Tego samego dnia zgromadziliśmy się też po raz drugi, tym razem na wieczornym nabożeństwie pierwszej soboty miesiąca. Wspólnym różańcem i Mszą Świętą rozpoczęliśmy wieczorne czuwanie z Maryją. Po raz kolejny tego dnia stanęliśmy przed Jezusem obecnym w Świętej Hostii, by z dziecięcą ufnością, pełną wiary w Jego niezgłębione miłosierdzie, trwać przy Nim na modlitwie.

Najbliższe dni zaowocowały zaproszeniem nas przez Księdza Proboszcza Mieczysława Sondeja do stałej współpracy podczas organizacji nabożeństw pierwszej soboty i wieczorów uwielbienia po wieczornej Mszy Świętej. W taki to sposób, z błogosławieństwem gospodarza świątyni, pojawiła się w naszej parafii grupa nazwana „Diakonią Muzyczną”, której pierwszym opiekunem został Ksiądz Tomasz Mozgowoj. Następnymi opiekunami odpowiedzialnymi za formację byli kolejni Księża Wikariusze posługujący w naszej parafii. Z czasem jej nazwa została zmieniona na „Diakonię Modlitewną”, a później „Diakonię Biblijno – Modlitewną”.

Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście Żywe Słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie.

(Jan Paweł II)

Spotkania

Obecnie spotykamy się systematycznie w każdy wtorek miesiąca. Wyjątkiem, kiedy mamy przerwę jest we wtorek po pierwszej sobocie miesiąca. Spotkania formacyjne rozpoczynamy uczestnictwem w Eucharystii, następnie w salce spotkań na plebanii wspólnie modlimy się, czytamy i rozważamy Pismo Święte metodą Lectio Divina, uczestniczymy w katechezach o tematyce liturgicznej, śpiewamy oraz dzielimy się świadectwami naszego życia.

W tym duchu powinniśmy praktykować lectio divina – odczytywać w Piśmie Świętym myśl Chrystusa, uczyć się myśleć razem z Chrystusem, myśleć zgodnie z Chrystusem i dzięki temu mieć w sobie uczucia Chrystusa.

(Benedykt XVI)

Zasady i cele działania wspólnoty Diakonia Biblijno – Modlitewna

  • podstawą uczestnictwa w diakonii jest ciągła, osobista i wspólnotowa formacja;
  • najważniejszym punktem naszego życia, oprócz Mszy Świętej i życia sakramentami świętymi, jest obcowanie ze Słowem Bożym oraz adoracja Najświętszego Sakramentu;
  • budowanie osobistych relacji z Maryją i doskonalenie się w naśladowaniu Jej jako wzoru i świadectwa wiary, miłości i pełnego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem;
  • uczestniczenie w misji głoszenia i wypełniania orędzia fatimskiego, między innymi poprzez pełen udział w comiesięcznych nabożeństwach pierwszych sobót;
  • modlitwa za kapłanów i kształtowanie w sobie postawy miłości do nich, w tym otaczanie szczególną troską modlitewną kapłanów z woli Bożej posługujących w naszej parafii;
  • aktywne włączanie się wspólnoty w życie parafii poprzez posługiwanie według jej potrzeb, życzeń i woli naszych Kaplanów, w całkowitym posłuszeństwie hierarchii kościelnej, będącym gwarancją wypełniania woli Bożej;
  • staranie o utrzymywanie osobistego stanu łaski uświęcającej, o co w szczególności dbać powinny każdorazowo osoby posługujące podczas Mszy Świętej i nabożeństw;
  • posługa muzyczna (śpiew, gra na instrumentach) powinna być przez wszystkich członków wspólnoty uważana za „ostatnią” i wypływająca z całej formacji modlitewnej, biblijnej, liturgicznej i adoracyjnej.